เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พล.ต.อ.วิระชัย บวชหลังเกษียณ ฉายาธรรม เมตตาธีโร

เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พล.ต.อ.วิระชัย บวชหลังเกษียณ ฉายาธรรม เมตตาธีโร

เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พล.ต.อ.วิระชัย บวชหลังเกษียณ ฉายาธรรม เมตตาธีโร

เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พล.ต.อ.วิระชัย บวชหลังเกษียณ ฉายาธรรม เมตตาธีโร

VDOเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พล.ต.อ.วิระชัย บวชหลังเกษียณ ฉายาธรรม เมตตาธีโร