ได้เห็นเป็นบุญตา พระสงฆ์ขึ้นไปกราบนมัสการ​ รอยพระพุทธบาท​กลางป่า

ได้เห็นเป็นบุญตา พระสงฆ์ขึ้นไปกราบนมัสการ​ รอยพระพุทธบาท​กลางป่า

จากกรณี เพจเฟสบุ๊ก อมตะธรรม ประเทศไทย ได้โพสต์ภาพพระสงฆ์เดินขึ้นไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทกลางป่า ประดิษฐานอยู่บนเพิงหินใกล้หลักเขตชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้โพสต์ระบุว่า

ขึ้นกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทกลางป่า ประดิษฐานอยู่บนเพิงหินใกล้หลักเขตชายแดนไทย-กัมพูชา หลักที่ ๒๗ ทางด้านทิศใต้ของบ้านราษฎร์รักแดน หรือบ้านบาระแนะ ๒ ใน ต. หนองแวง อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

รอยพระบาทดังกล่าวเป็นรอยพระบาทคู่ที่สลักอยู่บนเพิงหินทราย ขนาดของรอยพระบาทยาว ๑๑๐ เซนติเมตร กลางพระบาทกว้าง ๓๘ เซนติเมตร และลึกลงไปจากผิวหน้าของหินประมาณ ๙ เซนติเมตร ตรงกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัวบานที่มีลักษณะแบบศิลปะลพบุรี

น่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๐ ซึ่งเป็นเวลาที่พุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์ได้เผยแผ่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแพร่หลาย จนทำให้เกิดประเพณีการสร้างวัด สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ตลอดจนสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บูชา

คำกล่าวบูชารอยพระพุทธบาท

วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง โย โลกะเสฏโฐ สะกะลังกิเลสัง เฉตะวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมนา จะลัคเค ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง ตัง ปะทะลัญชะนะมะหังสิระสา นะมามิ สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ อิจเจวะมัจจันตะ นะมัสสะเนยยะ นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตราโยฯ อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติฯ

ภาพที่หาดูยาก #เห็นแล้วปิติเกิดศรัทธา เป็นสิริมงคล พุทธะบูชา พุทธานุสติ ขออนุญาต-ภาพถ่ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขออนุญาต เผยแผ่ธรรมทาน พุทโธร่มโพธิ์แก้ว